2011/04: Heat v Sheffield2011/03: Heat v Wolves2011/02: Heat v Plymouth2011/01: Heat v Glasgow2010/12: Heat v Tigers2011/02: Heat v Cheshire